Terénní průzkum i výzkum obsahově odpovídá směru, pro který se vžilo označení landscape archaeology a zaměřuje se na dynamický vývoj Českomoravské vrchoviny ve středověku. Prospekce zaniklých sídel, těžebních a výrobních areálů navazuje na systematický archeologický výzkum hradu Rokštejna a zabývá se zkoumáním zázemí hradu a vývoje jeho panství. Pro možnosti srovnání výsledků se prospekce rozšířila i na okolní panství. Druhým zaměřením výzkumu vztah krajiny a exploatace rud (stříbro, zlato, železo). Primárně dochází ke geodetickému zaměření antropogenních reliktů především v zalesněném prostředí. Prospekce historické krajiny a rekognoskace zaniklých antropogenních reliktů je postavena na průchodu krajinou analýze laserové skenování terénu.
Výzkum krajiny, středověkého osídlení v návaznosti na vývoj panství Rokštejn a jeho sousedů

Výzkum zázemí hradu se soustřeďuje na rekonstrukci územního vývoje, a proto je spojen s analýzou písemných a kartografických pramenů. 

Rekonstrukce panství a jeho změny lze postihnout pomocí terénní prospekce a evidence zaniklých sídel s agrární ekonomikou stejně jako ze zjištění výrobních a těžebních objektů v hranicích jednoho panství. Pomoc písemných pramenů při rekonstrukci osídlení je zásadní přesto analýza historické krajiny založená na průchodu terénu a odběru vzorků ukazuje základní subsistenční strategie regionu a změny ve využívání krajiny u strategií vesnických ekonomik založených na zemědělství nebo u strategie panství a jejich zaměření.

Rekonstrukce rozlohy panství Rokštejn v období třetí třetiny 13. - první poloviny 14. století s proložením indikačních skic obcí Panská Lhota, Komárovice, Přímělkov a Dolní Smrčné

Strategie ekonomik jednotlivých sídel dokumentujeme a analyzujeme v menším segmentu krajiny s pokusem o rekonstrukce sídel a jeho primárního ekonomického zázemí např. vesnice a její plužina. V rámci rekonstrukcí původních středověkých územních ploch využívaných pro zemědělství se vychází z několika základních faktů, které se pokoušíme kombinovat pro zjištění úživnosti a výnosů středověkého ale i novověkého zemědělství. Nedocenitelným pramenem pro takovéto analýzy je průchod krajinou a identifikace zaniklých antropogenních objektů (sídel a jejich agrárních zázemí), laserové skenování krajiny, kartografické prameny a písemné prameny (urbáře, lánové rejstříky).

Součástí výzkumu je odběr vzorků pedosondýrkou a jejich analýza. Zjišťování základních stratigrafií a rekonstrukce kulturních vrstev v antropogenním areálu, odběr vzorků pro rekonstrukci přírodního prostředí a využívání dat z pedologických analýz provedených ve zkoumaném regionu.

Ústrašín: fragmnet původního středověkého zalesnění
Koječín: fragment původního středověkého zalesnění
Cvilínek: fragment původního středověkého zalesnění. Pařez využit jako část dřevěného kanálu spolupráce
Výzkum krajiny, středověkého osídlení v návaznosti na exploataci surovin

Rozsáhlá oblast Českomoravské vrchoviny je typickým zástupcem skupiny starých hercinsko – variských krystalických hornatin (Mittelgebirge), které ve Střední Evropě zaujímají významnou rozlohu. Z hlediska klimatovegetačních ukazatelů a synantropie patří mezi periferie, což z nich ovšem současně činí území, která byla ve středověku intenzivně kolonizována. Proto právě zde nalézáme jedinečné doklady klíčového procesu vzniku evropské kulturní krajiny. Ve studiu kombinujeme výzkum archeologický, archivní, archeobotanický a geovědní v jednotnou a do značné míry robustní výpověď o dynamickém a dlouhodobém procesu středověké kolonizace, odlesňování a exploataci surovin v srdci a na periferii přemyslovského soustátí zároveň.

Vedle samotných sídelních areálů různého typu jsou předmětem výzkumu krajinné relikty po těžbě rud a zaniklé úpravnické i metalurgické areály. Jejich výpověď je doplňována studiem stratigrafií niv, poskytujícím klíčová off-site data. Vedle toho byly úspěšně detekovány a zkoumány také relikty středověkých lesních porostů, dochované díky trvale anaerobním podmínkám a stagnaci vody.

Jedná se o směr, který vyplňuje mezery ve středoevropském archeologickém a historickém environmentálním bádání a který právě díky zaměření na málo zpracovaný středověk je svým způsobem pionýrský. Teoretická, metodická i instrumentální stránka vědeckého výzkumu odpovídá přístupu interdisciplinárnímu, podstata otázek zůstává kulturněhistorická.

Puklice: niva

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.